میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی دانشگاه کردستان - دانشکده علوم

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشکده علوم دانشگاه کردستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه کردستان - دانشکده علوم

نشانی آزمایشگاه :

سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم، آزمایشگاه مرکزی.

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

نام انگلیسی :

Field Emission Scanning Electron Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مورفولوژی و سطح nm تا بزرگنمایی 100000 برابر
سایز ذرات nm تا بزرگنمایی 100000 برابر
میزان عناصر موجود در مواد و فازها درصد تا دهم درصد
ریزساختار مواد و قطعات Pixel (Voxel) تا بزرگنمایی 100000 برابر
تصویر ------ 0
درصد عناصر شیمیایی درصد وزنی 1%
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی با میکروسکوپ الکترونی SEM (هر ساعت) توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
شکست نگاری (بررسی سطوح شکست نمونه های فلزی) Read more: https://labsnet.ir/lab/90/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81#ixzz6nBxPksen توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
تصویرگیری از توپوگرافی سطح مواد در (مرکز خدمات آزمایشگاهی SE Mode) Read more: https://labsnet.ir/lab/343/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81#ixzz6nC38psno توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
تصویرگیری از ساختار عنصری سطح مواد در (مرکز خدمات آزمایشگاهی BSE Mode) Read more: https://labsnet.ir/lab/343/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81#ixzz6nC3IARj3 توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
بررسی کمی ساختار شیمیایی سطح مواد با روش (مرکز خدمات آزمایشگاهی EDS) Read more: https://labsnet.ir/lab/343/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81#ixzz6nC3NwtWK توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸ ۱۴ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سمیه قادری کارشناس ارشد -