میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه شهید بهشتی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید بهشتی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، ولنجک، خیایان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و واحدهای فناوری، طبقه 3- ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

نام انگلیسی :

Scanning Electron Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تصویربرداری الکترونی nm 30 نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویربرداری سطحی نمونه های نانومتری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سعید جوادی آناقیزی كارشناس -