شیکر ارلن اوربیتالی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نشانی آزمایشگاه :

استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، رحمتیه، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی.پژوهشکده علوم پایه سلامت.

مشخصات شیکر ارلن اوربیتالی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

نام انگلیسی :

Orbital Shaker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فراهم نمودن دما و دور لازم درجه سانتیگراد _
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فراهم نمودن دما و دور لازم جهت هوادهی مناسب برای رشد میکروارگانیسمها توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
آذر نوریان دهکردی پژوهشيار -
الهام اسدی پژوهشيار -