آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۱۱-۳۳۳۷۹۲۵۰
سازمان مربوطه : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
نشانی آزمایشگاه : استان مازندران، ساری، بلوار امیرمازندرانی، جنب اداره کل بیمه سلامت استان، مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي