دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات دستگاه ثبت و نگهداری تصویر ژل:

نام انگلیسی :

Gel Documentation Imaging System

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسکن ژلهای الکتروفورز شده و ذخیره عکسها، شمارش میکروبی بر روی پلیتهای ------ بسته به و اندازه ژل
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اسکن ژلهای الکتروفورز شده و ذخیره عکسها، شمارش میکروبی بر روی پلیتهای کشت در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صبیحه سلیمانیان زاد دانشيار ۰۳۱۱۳۹۱۳۳۹۲