انکوباتور کربن دی اکسید دار دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات انکوباتور کربن دی اکسید دار:

نام انگلیسی :

CO2 Incubator

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشت و نگهداری سلولها و بافتهای حیوانی mg -----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت و نگهداری سلولها و بافتهای حیوانی توسط آزمايشگاه -