سانتریفیوژ یخچال دار دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات سانتریفیوژ یخچال دار:

نام انگلیسی :

Refrigerated Centrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تفکیک اجزا مختلف محلول حاوی سلولها، میکروارگانیزمها، DNA، RNA و پروتئی ------ 0/0000001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قابلیت تفکیک اجزا مختلف محلول حاوی سلولها، میکروارگانیزمها، DNA، RNA و پروتئین در دمای مناسب، تفکیک کردن مایعات با دانسیته متفاوت توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صبیحه سلیمانیان زاد دانشيار ۰۳۱۱۳۹۱۳۳۹۲