انکوباتور شیکردار دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات انکوباتور شیکردار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

نام انگلیسی :

Shaker Incubator

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کشت باکتری در محیطهای مایع جهت برداشت در مقاطع زمانی متفاوت از جمله فا ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کشت باکتری در محیطهای مایع جهت برداشت در مقاطع زمانی متفاوت از جمله فاز لگاریتمی تکثیر، بررسی بیان محصول باکتریایی همزمان با رشد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صبیحه سلیمانیان زاد دانشيار ۰۳۱۱۳۹۱۳۳۹۲