دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی دانشگاه صنعتی اصفهان

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی اصفهان - پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی، کدپستی 8415683111

مشخصات دستگاه اندازه گیری میزان تقاضای شیمیایی اکسیژن:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۸

نام انگلیسی :

Chemical Oxygen Demand Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

نياز به كاليبراسيون
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
میزان نیاز به اکسیژن آلاینده های زیست تجزیه پذیر بعلاوه نیاز به اکسیژن ------ ----
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
میزان نیاز به اکسیژن آلاینده های زیست تجزیه پذیر بعلاوه نیاز به اکسیژن آلاینده های قابل اکسیده شدن غیر زیست تجزیه پذیر را تعیین میکند در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
صبیحه سلیمانیان زاد دانشيار ۰۳۱۱۳۹۱۳۳۹۲