آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۵۱۳۸۸۰۳۷۹۷
سازمان مربوطه : دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده فناوری زیستی
نشانی آزمایشگاه : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، جنب پژوهشکده هوا خورشید، پژوهشکده فناوری زیستی
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : در حال راه اندازي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعرفه برای آماده سازی یک لیتر آب 2000 تومان است در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نجمه سوداگر كارشناس ۰۵۱-۳۸۸۰۴۱۷۰