سانتریفیوژ
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه مرکز تحقیقات
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۶۱-۳۵۵۵۱۰۵۷
سازمان مربوطه : دانشگاه صنعت نفت - دانشکده نفت اهواز
نشانی آزمایشگاه : خوزستان، اهواز، بزرگراه آبت الله بهبهانی، دانشکده نفت اهواز، آزمایشگاه مرکز تحقیقات
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Centrifuge 
زمینه های کاربردی : مهندسي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : مكانيكي
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
همگن سازی محلول ها و سوسپانسیون ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
همگن سازی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
بهرام سلطانی استاديار -