کروماتوگراف مایع با کارایی بالا دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی شیلات

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه فرآوری آبزیان گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی شیلات

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، آزمایشگاه فرآوری آبزیان

مشخصات کروماتوگراف مایع با کارایی بالا:

نام انگلیسی :

High Performance Liquid Chromatograph

زمینه های کاربردی

مهندسي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پروفایل اسید امینه، آمین بیوژن، ویتامین درصد 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
برحسب متد انواع ترکیبات قابل سنجش خواهند بود توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید ولی حسینی دانشيار -