دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی  بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها بنیاد علوم کاربردی رازی

سازمان مربوطه :

بنیاد علوم کاربردی رازی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج، ورودی سرخه حصار، خیابان فرنان، پلاک 27

مشخصات دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی :

نام انگلیسی :

Differential Scanning Calorimeter 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تغییرات کاهش وزن درصد وزنی 0.1%
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
درصد کاهش وزن توسط آزمايشگاه -