طیف سنج نوری دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی شیلات

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه فرآوری آبزیان گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی - دانشکده منابع طبیعی - گروه مهندسی شیلات

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز، میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید چمران، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه شیلات، آزمایشگاه فرآوری آبزیان

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب نوری انواع حلالها nm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سنجش میزان جذب انواع حلالها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ از طریق هماهنگی با متصدی آزمایشگاه، بازۀ زمانی قایل گسترش است
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید ولی حسینی دانشيار -