دستگاه هضم کجلدال دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، کیلومتر 6 جاده تبریز ، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی

مشخصات دستگاه هضم کجلدال:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۱۹

نام انگلیسی :

Kjeldahl Digestion

زمینه های کاربردی

كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير

محدودیت های دستگاه :

لوله های هضم قطعات گران و کمیاب

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ازت مواد ppm 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آموزشی و پژوهشی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۱:۰۰ -