دما و رطوبت سنج شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه های شعبه خرمشهر شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

خرمشهر،خیابان فردوسی،اداره بنادر و دریانوردی،سایت مسافربری قدیم ،مجتمع آزمایشگاهی ،آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات دما و رطوبت سنج:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

نام انگلیسی :

Thermo-Hygrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي