خوانشگر الایزا دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه ترمیم در سیستم عصبی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران،جلال آل احمد،دانشگاه تربیت مدرس ساختمان شماره یک دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

مشخصات خوانشگر الایزا:

نام انگلیسی :

Elisa Reader 

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
خوانشگر الایزا توسط آزمايشگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدی سلیمی كارشناس -