دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مشخصات دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات :

نام انگلیسی :

Potentiostat & Galvanostat

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جریان خوردگی Amper 10^-8 ََ
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تستهای خوردگی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهناز رضایی كارشناس -