حمام فراصوت شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه های شعبه خرمشهر شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

خرمشهر،خیابان فردوسی،اداره بنادر و دریانوردی،سایت مسافربری قدیم ،مجتمع آزمایشگاهی ،آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات حمام فراصوت:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

نام انگلیسی :

Ultrasonic Bath 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي