میکروسکوپ نیروی اتمی دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس

سازمان مربوطه :

دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه

مشخصات میکروسکوپ نیروی اتمی:

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -