طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس  دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه خلیج فارس

سازمان مربوطه :

دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایه

نشانی آزمایشگاه :

بوشهر- بهمنی، خیابان شهید ماهینی، دانشگاه خلیج فارس، دانشکده علوم پایه

مشخصات طیف سنج فلورسانس پرتو ایکس :

نام انگلیسی :

X-Ray Fluorescence Spectrometer 

آخرین وضعیت دستگاه :

سرويس دهي ناقص، نياز به تعمير
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
سید مهدی رضویان كارشناس -