کروماتوگراف گازی شرکت معیار دانش پارس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سازمان مربوطه :

شرکت معیار دانش پارس

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

مشخصات کروماتوگراف گازی:

نام انگلیسی :

Gas Chromatograph

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اسیدهای چرب درصد 0.01
استرول درصد 0.01
بنزن ppm-ppb 0.001
تولوئن ppm-ppb 0.001
زایلن ppm-ppb 0.001
اتیل بنزن ppm-ppb 0.001
نفتالن ppm-ppb 0.001
اسنفتیلن ppm-ppb 0.001
اسنفتن ppm-ppb 0.001
فلورن ppm-ppb 0.001
فنانترن ppm-ppb 0.001
آنتراسن ppm-ppb 0.001
کریسن ppm-ppb 0.001
پیرن ppm-ppb 0.001
بنز(a) آنتراسن ppm-ppb 0.001
فلورانتن ppm-ppb 0.001
بنزو(b) فلورانتن ppm-ppb 0.001
بنزو(k) فلورانتن ppm-ppb 0.001
بنزو(a) پیرن ppm-ppb 0.001
دی بنز(a,h)آنتراسن ppm-ppb 0.001
بنزو(ghi) پریلن ppm-ppb 0.001
مونوکلرواستیک اسید ppb 1
دی کلرواستیک اسید ppb 1
تری کلرواستیک اسید ppb 1
برومو دی کلرو استیک اسید ppb 1
دی برومو کلرو استیک اسید ppb 1
کلروفرم ppb 1
بروموفرم ppb 1
دی برومو کلرومتان ppb 1
برومو دی کلرومتان ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری استرول ها توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری تولوئن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری زایلن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری اتیل بنزن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری نفتالن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری اسنفتیلن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری اسنفتن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فلورن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فنانترن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری آنتراسن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری کریسن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری پیرن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنز(a) آنتراسن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فلورانتن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(b) فلورانتن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(k) فلورانتن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(a) پیرن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دی بنز(a,h)آنتراسن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(ghi) پریلن در آب، پساب و مشتقات نفتی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری مونوکلرواستیک اسید در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دی کلرواستیک اسید در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری تری کلرواستیک اسید در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری برومو دی کلرو استیک اسید در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دی برومو کلرو استیک اسید در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری کلروفرم در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بروموفرم در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دی برومو کلرومتان در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری برومو دی کلرومتان در آب، پساب توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -