کروماتوگراف مایع با کارایی بالا شرکت معیار دانش پارس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سازمان مربوطه :

شرکت معیار دانش پارس

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

مشخصات کروماتوگراف مایع با کارایی بالا:

نام انگلیسی :

High Performance Liquid Chromatograph

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویتامین A ppm 1
ویتامین E ppm 10
ویتامین D3 ppm 0.05
ویتامین B1 ppm 1
ویتامین B2 ppm 1
ویتامین B3 ppm 1
ویتامین B5 ppm 10
ویتامین B6 ppm 1
ویتامین B9 ppm 10
گلوکز ppm 500
فروکتوز ppm 500
ساکارز ppm 500
آفلاتوکسین G1 ppb 0.1
آفلاتوکسین G2 ppb 0.02
آفلاتوکسین B1 ppb 0.1
آفلاتوکسین B2 ppb 0.02
آفلاتوکسین M1 ppb 0.01
اکراتوکسین A ppb 0.2
زیرالنون ppb 10
نفتالن ppb 0.005
اسنفتیلن ppb 0.1
اسنفتن ppb 0.005
فلورن ppb 0.005
فلورانتن ppb 0.005
آنتراسن ppb 0.005
بنز(a) آنتراسن ppb 0.005
فنانترن ppb 0.005
بنزو(b) فلورانتن ppb 0.005
بنزو(k ) فلورانتن ppb 0.005
پیرن ppb 0.005
بنزو(a) پیرن ppb 0.005
دی بنز(a,h) آنتراسن ppb 0.005
کریسن ppb 0.005
بنزو(ghi) پریلن ppb 0.005
ایندنو(1و2و3-C,D) پیرن ppb 0.005
آسپارتام ppb 1
آسه سولفام ppb 1
ساخارین ppb 1
بنزوات ppb 1
سوربات ppb 1
داکسی نیوالنول ppb 50
پاتولین ppb 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آندازه گیری آفلاتوکسین B,G در مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری آفلاتوکسین M1 در فرآورده های لبنی توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری اکراتوکسین A در مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری زیرالنون در مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری داکسی نیوالنول در مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین A در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین E در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین D در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B1 در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دامآندازه گیریویتامین A در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B2در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B3 در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B5 در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B6 در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ویتامین B9 در مکمل های ویتامینه و مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری گلوکر در مواد غذایی خوراک انسان و دام توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ساکارز در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری فروکتوز در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری آسه سولفام در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری آسپارتام در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری ساخارین در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری نفتالن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری اسنفتیلن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری اسنفتن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فلورن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فنانترن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری آنتراسن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنز(a) آنتراسن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری فنانترن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(b) فلورانتن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(k ) فلورانتن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بیرن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(a) پیرن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری دی بنز(a,h) آنتراسن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری کریسن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری بنزو(ghi) پریلن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ایندنو(1و2و3-C,D) پیرن در آب و پساب توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری پاتولین در مواد غذایی و نوشیدنی ها توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری سوربات در مواد غذایی و نوشیدنی ها توسط آزمايشگاه -
آندازه گیری بنزوات در مواد غذاییو نوشیدنی ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -