الکتروفورز  دانشگاه زنجان - دانشکده علوم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری دانشکده علوم دانشگاه زنجان

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - دانشکده علوم

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم،ساختمان فیزیک ،طبقه دوم ،آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری

مشخصات الکتروفورز :

نام انگلیسی :

Electrophoresis 

زمینه های کاربردی

علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی میانکنش dnaبا نانو ذرات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -