طیف سنج فلورسانس دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه آنزیم دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

مشخصات طیف سنج فلورسانس:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴

نام انگلیسی :

Fluorescence Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شدت نشر Atomic Mass Unit (a.m.u) 0.000001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مطالعات تغییرات ساختار پروتئین ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد جواد دلبری كارشناس -