دستگاه تفرق نور پویا دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه آنزیم دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم زیستی

نشانی آزمایشگاه :

تهران ،جلال آل احمد پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی

مشخصات دستگاه تفرق نور پویا:

نام انگلیسی :

Dynamic Light Scattering

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سایز nm 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین سایز ذرات و پراگندگی و تجمع توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۱:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۱۱:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمد جواد دلبری كارشناس -