دستگاه الکتروفورز  ایده سازان زیستی زاگرس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سازمان مربوطه :

ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

مشخصات دستگاه الکتروفورز :

نام انگلیسی :

Electrophoresis 

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های dna , rna V زیاد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ایجاد یک میدان الکتریکی برای حرکت اسیدهای نوکلئیک توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۳:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۳:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۳:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۳:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۳:۰۰ ۱۶:۰۰ -