دستگاه اندازه گیر پی اچ دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - گروه علوم زیستی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه فیزیولوژی قلب و اعصاب گروه علوم زیستی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم - گروه علوم زیستی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زیستی، گروه فیزیولوژی جانوری

مشخصات دستگاه اندازه گیر پی اچ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

نام انگلیسی :

pH Meter 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي