دستگاه کشنده میکرو پیپت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مکانیسم های عصبی-تعدیلی و رفتار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دانشکده بهداشت

نشانی آزمایشگاه :

تهران، بزرگراه چمران، خیابان اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگده بهداشت، مرکز تحقیقاتت علوم اعصاب

مشخصات دستگاه کشنده میکرو پیپت:

نام انگلیسی :

Micropipette Puller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي