دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات  جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سازمان مربوطه :

جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

مشخصات دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات :

نام انگلیسی :

Potentiostat & Galvanostat

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي