دستگاه اندازه گیری پی اچ جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سازمان مربوطه :

جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

مشخصات دستگاه اندازه گیری پی اچ:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۸/۱۷

نام انگلیسی :

pH Meter 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي