سانتریفیوژ یخچال دار جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

سازمان مربوطه :

جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

نشانی آزمایشگاه :

استان خراسان رضوی، مشهد، دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی

مشخصات سانتریفیوژ یخچال دار:

نام انگلیسی :

Refrigerated Centrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي