دستگاه اندازه گیری پی اچ دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مشخصات دستگاه اندازه گیری پی اچ:

نام انگلیسی :

pH Meter 

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
pH bp( واحد بازی) 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری pH محلولها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهناز رضایی كارشناس -