میکروسکوپ نوری دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مشخصات میکروسکوپ نوری:

نام انگلیسی :

Optical Microscope

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بزرگنمایی دستگاه µm 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تصویر برداری توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهناز رضایی كارشناس -