آب سنج شیر
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۳۵-۳۱۲۳۳۱۹۱
سازمان مربوطه : دانشگاه یزد
نشانی آزمایشگاه : استان یزد، شهر یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Cryostar
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سرد کن بدون مصرف گاز هلیوم توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدعلی صادق زاده دانشيار -
محسن حکیمی بغدادآبادی استاديار -