دستگاه آب سنج شیر دانشگاه یزد

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها دانشگاه یزد

سازمان مربوطه :

دانشگاه یزد

نشانی آزمایشگاه :

استان یزد، شهر یزد، صفائیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه یزد

مشخصات دستگاه آب سنج شیر:

نام انگلیسی :

Cryostar

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
سرد کن بدون مصرف گاز هلیوم توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
محمدعلی صادق زاده دانشيار -
محسن حکیمی بغدادآبادی استاديار -