دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

مشخصات دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع:

نام انگلیسی :

Elevated plus maze

زمینه های کاربردی :

علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي