دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار ایده سازان زیستی زاگرس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سازمان مربوطه :

ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

مشخصات دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار:

نام انگلیسی :

Refrigerated Centrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دور در ثانیه دور بر دقیقه زیاد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
زمان توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۰:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هدا بشیری مربي -