دستگاه اتوکلاو ایده سازان زیستی زاگرس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سازمان مربوطه :

ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

نام انگلیسی :

Autoclave

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دما درجه سانتیگراد زیاد
فشار پاسكال زیاد
زمان g/min زیاد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل نمودن مواد و وسایل مورد استفاده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هدا بشیری مربي -