دستگاه میکروسکوپ معکوس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - مرکز علوم اعصاب کرمان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه ازمایشگاه ها مرکز علوم اعصاب کرمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
  • وضعیت عضویت : مستعد عضویت

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان - مرکز علوم اعصاب کرمان

نشانی آزمایشگاه :

رمان، خیابان ابن سینا،روبروی کلینیک بعثت،پژوهشکده نوروفارماکولوژی،مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مشخصات دستگاه میکروسکوپ معکوس:

نام انگلیسی :

Inverted Microscope

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي