دستگاه بازوی رباتی 6 درجه ازادی دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی مکانیک

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک، قطب علمی در طراحی، رباتیک و اتوماسیون، آزمابشگاه رباتیک اجتماعی و شناختی

مشخصات دستگاه بازوی رباتی 6 درجه ازادی:

نام انگلیسی :

Six Degrees of Freedom Robotic Arm

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مبین خاموشی دانشجو -