آون خلاء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز،کرج- جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو،موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش آزمایشگاه ها،کد پستی:3177993545 31779935453177993545

مشخصات آون خلاء:

نام انگلیسی :

Vacuum Oven

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری رطوبت آزاد در نمونه های کود درجه سانتیگراد 2-2.5-50
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ناهید خرازی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
نرگس معبودی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
ندا محمدی كارشناس -
مهدیه خانوقلی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۳