کوره الکتریکی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز،کرج- جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو،موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش آزمایشگاه ها،کد پستی:3177993545 31779935453177993545

مشخصات کوره الکتریکی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

نام انگلیسی :

Electric Furnace 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم نمونه ها درجه سانتیگراد 1 c
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فاطمه منصوری كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۳
نرگس معبودی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
لیلا اسماعیل زاده كارشناس -
الهه ملک زاده كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
فاطمه منصوری كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۳
مهدیه خانوقلی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۳
ناهید خرازی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
کبرا سادات هاشمی نسب زواره استاديار ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۴