دستگاه آب دیونیزه ساز سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات خاک و آب کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان مربوطه :

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

نشانی آزمایشگاه :

استان البرز،کرج- جاده مشکین دشت، بعد از رزکان نو،موسسه تحقیقات خاک و آب، بخش آزمایشگاه ها،کد پستی:3177993545 31779935453177993545

مشخصات دستگاه آب دیونیزه ساز:

نام انگلیسی :

Deionized Water Maker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
لیلا اسماعیل زاده كارشناس -
الهه ملک زاده كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
شیدا طباخیان كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
نرگس معبودی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۸۹
مهدیه خانوقلی كارشناس ۰۲۶-۳۶۲۰۱۹۰۰ داخلی ۱۰۹۳