دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - مراکز تحقیقاتی - مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، طبقه دوم دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

مشخصات دستگاه سانتریفیوژ یخچال دار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

نام انگلیسی :

Refrigerated Centrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

به طور كامل ازكارافتاده
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فائزه فقیهی استاديار -