دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - دانشکده علوم زیستی - گروه سلولی و مولکولی

آزمایشگاه مربوطه :

نوروآندوکرینولوژی رفتار گروه سلولی و مولکولی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران)
  • وضعیت عضویت : مستعد عضویت

سازمان مربوطه :

دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) - دانشکده علوم زیستی - گروه سلولی و مولکولی

نشانی آزمایشگاه :

شهر تهران، خیابان شهید مفتح،نرسیده به خیابان انقلاب،دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی

مشخصات دستگاه ماز بعلاوه شکل مرتفع:

نام انگلیسی :

Elevated plus maze

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اضطراب درصد 100