دستگاه هضم کجلدال دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سازمان مربوطه :

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نشانی آزمایشگاه :

گلستان،گرگان،میدان بسیج دانشکده ،علوم گیاهی،آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه هضم کجلدال:

نام انگلیسی :

Kjeldahl Digestion

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری اذت mg/mL 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پروتوئین و تقطیر در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مینو رستگار كارشناس -