دستگاه استریوتکسی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مطالعه صرع و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه اول،انتهای راهرو، آزمایشگاه مطالعه صرع

مشخصات دستگاه استریوتکسی:

نام انگلیسی :

Stereotaxy

زمینه های کاربردی :

پزشكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کارگزاری الکترود یا کانول در ناحیه بخصوصی از مغز حیوان آزمایشگاهی میلیمتر دهم میلی متر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کارگزاری الکترود یا کانول در مغز حیوان آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مونا فراز دانشجو -