دستگاه اسمومتر دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مطالعه صرع و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه اول،انتهای راهرو، آزمایشگاه مطالعه صرع

مشخصات دستگاه اسمومتر:

نام انگلیسی :

Osmometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
غلظت محلول های آزمایشگاهی Osm میلی اسمول
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین غلظت محلول های آزمایشگاهی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
نوشین احمدی راد دانشجو -