دستگاه دوربین مادون قرمز دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مطالعه صرع و الکتروفیزیولوژی سلولی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ساختمان شماره 3، طبقه اول،انتهای راهرو، آزمایشگاه مطالعه صرع

مشخصات دستگاه دوربین مادون قرمز:

نام انگلیسی :

Infrared Camera

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مشاهده و عکسبرداری از سلول ها در برش های زنده بافتی ------ این دستگاه هیچ کمیتی را اندازه گیری نمیکند.
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
این دستگاه به کمک نور مادون قرمزی که از بافت عبور میکند امکان مشاهده سلول های موجود در داخل بافت را به وسیله میکروسکوپ امکان پذیر می سازد. توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۱۰:۰۰ ۱۶:۰۰ -
پنج شنبه ۱۰:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
امیر شجاعی استاديار -